Monday, January 17, 2011

Kisah Emas A`immatus Salaf 1

Credit to Forum AFN

Siri 1 - PARA SAHABAT RADHIALLAHU 'ANHUM AJMA'IN

1. Perjalanan Satu Bulan Jabir Bin Abdillah R.A Mencari Satu Hadith

Imam Abu Abdillah Al-Bukhari berkata di dalam Sahihnya , kitab Al-'Ilm, Bab Al-Khuruj fi Thalabil 'Ilm : "Jabir bin Abdillah melakukan perjalanan selama satu bulan untuk menemui Abdullah bin Unais demi mendapatkan satu hadith."

 

Berkata Al-'Allamah Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah : "Ucapan Al-Bukhari ini mengisyaratkan kepada hadith yang ia riwayatkan di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bab Al-Mu'anaqah dari jalan Abdullah bin Muhammad bin Aqil, bahawa ia mendengar Jabir bin Abdillah berkata : "Aku mendengar seorang lelaki sahabat Nabi SAW memiliki sebuah hadith. Lelaki tersebut mendengarnya dari Nabi SAW. Maka aku membeli seekor unta dan aku bersiap diri untuk melakukan perjalanan. Aku berangkat untuk menemuinya selama satu bulan, sehingga aku tiba di Syam –dan lelaki tersebut adalah Abdullah bin Unais. Maka aku berkata kepada penjaga pintunya : "Katakan kepadanya bahawa Jabir sedang berada di depan pintu. Dia bertanya: Ibnu Abdillah?. Aku menjawab : Ya

Lalu Abdullah bin Unais keluar dan dia memelukku. Aku berkata : Aku mendengar engkau memiliki sebuah hadith dan engkau telah mendengarnya dari Rasulullah SAW. Aku khawatir diriku nanti mati, atau engkau yang mati sebelum aku mendengarnya. Dia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, belum dikhitan dan buhm. Para sahabat bertanya : Apa itu buhm? Baginda SAW menjawab : Tidak memiliki apa pun...."

[Kemudian Abdullah bin Unais menyambung dengan matan hadith seterusnya]

Al-Hafiz Khatib Al-Baghdadi memaparkan kisah Jabir ini di dalam kitabnya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadith dari banyak jalan. Dia juga meriwayatkan kisah lain dari para sahabat yang melakukan perjalanan demi mencari hadith. Kitab Ar-Rihlah itu sendiri merupakan kitab yang bermanfaat, dan menjadi pendorong bagi orang-orang yang bermalas-malasan melakukan perjalanan demi mencari ilmu. Bacalah, semoga anda tergugah!

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-'Asqalani berkata di dalam Fathul Bari – setelah menyebutkan hadith Jabir tersebut tentang perjalanan yang dilakukannya kepada Abdullah bin Unais. Beliau berkata : Hadith ini menunjukkan kebiasaan para sahabat iaitu bersemangat mencari sunnah-sunnah Nabi

[Rujuk : Safahat min Sabr 'Ulama li Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah].

2. Hibrul Ummah - Ibnu Abbas r.a sering tidur di depan pintu rumah pemilik hadith

Al-Hafiz Ibnu Kathir(rhm) memaparkan kisah Ibnu Abbas ini di dalam kitabnya Al-Bidayah wa an-Nihayah dengan paparan sanadnya sampai kepada muridnya Ibnu Abbas, yakni Ikrimah. Kata Ikrimah bahawa Ibnu Abbas r.a menceritakan : "Ketika Rasulullah SAW wafat, aku berkata kepada seorang lelaki dari Ansar, "Marilah kita bertanya(suatu ilmu) kepada para sahabat Rasulullah SAW, pada hari ini mereka sangatlah ramai". Orang Ansar itu menjawab : "Kamu ini aneh wahai Ibnu Abbas! Apakah engkau menyangka orang-orang akan memerlukanmu padahal para sahabat Rasulullah SAW berada di tengah-tengah mereka"

Ibnu Abbas mengatakan bahawa orang Ansar tersebut tidak bersetuju untuk pergi bersamaku, maka aku pun berangkat menuju para sahabat Nabi SAW. Jika terdapat hadith yang aku dengar ada pada seseorang, maka aku pun datang ke rumahnya, walaupun ia sedang istirehat di tengah hari. Maka aku menghamparkan kainku di depan pintunya, melindungiku dari debu yang tertiup angin. Kemudian ia pun keluar dan terus ternampakku. Dia bertanya : "Wahai sepupu Rasulullah SAW, apa yang membuatmu datang ke sini? Mengapa engkau tidak memintaku untuk datang menemuimu? Aku menjawab : "Tidak, aku lebih berhak untuk datang kepadamu". Ibnu Abbas mengatakan :"Aku pun bertanya tentang suatu hadith kepadanya."

3. Ibn Abbas menghafal hadis ketika berusia lapan tahun.

4. Abu Hurairah membaca tasbih sebanyak dua belas ribu kali. Khalid ibn Marwan membaca sebanyak seratus ribu kali.

5. Abdullah Ibn Amr, ayah jabir, ditikam lebih dari lapan puluh kali tikaman, maka Allah pun berbicara padanya tanpa perantara.

6. Abu Musa Al-As`ari berjalan hingga lumpuh kedua belah kakinya.

7. Ibn Auf menyedekahkan seribu untanya berserta muatannya untuk kaum fakir. Abu Talhah menyedekahkan ladang pertaniannya demi perjuangan di jalan Allah.

8. Abu Hurairah menghafal hampir seluruh hadith dan membahagi malamnya menjadi tiga: untuk solat, untuk menghafal, dan untuk tidur.

9. Abu Bakar As-Siddiq menginfaqkan seluruh hartanya. Serta memerangi orang-orang murtad.

10. Umar Ibn Al- Khattab seorang yang ditakuti oleh syaitan dan berkali-kali mendapat karamah dari Allah.

11. Ali Ibn Abi Talib bertempur di Badar, berjuang menakluk bentng Khaibar, dan menyembelih Amr Ibn Wadd ketika perang Khandaq.

12. Khalid Al-Walid ikut serta dalam seratus peperangan. Ketika perang Yarmouk, dia membunuh lima ribu orang musuh dan mematahkan sembilan pedang dengan tangannya sendiri.

13. Tubuh Talhah ditebas tangannya hingga lumpuh.

14. Hanzalah terbunuh dalam keadaan junub, lalu malaikatlah yang memandikannya.

15. Singgahsana Tuhan bergegar kerana kematian Sa`ad bin Mu’adz.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

“Bergegar arasy ar-Rahman kerana kematian Sa’ad bin Mu’adz (HR al-Bukhari dan Muslim)

No comments: